شبکه نرم افزار پشت چرخ دنده ای

شبکه سایت ها و نرم افزار های پشت چرخ دنده ای شامل بخشهای زیر است.

پوشش دهید

با استفاده از آخرین تکنولوژی ها و همچنین تجربه بیش از یک ده تولید نرم افزار در همه جا دیده شوید.

آمار بگیرید

آمار بازدید و کلیک بر روی لینک های خود را همیشه در اختیار داشته باشید تا بهترین تصمیم ها را بگیرید.

حاضر باشید

در تمامی پلت فرم ها، مستقل از نوع دستگاه کاربر حضور داشته باشید و خدمات و محصولات خود را ارئه دهید.

مرتبط شوید

به کاربر مورد نظر خود بسته به نوع محصول و خدماتی که ارائه می دهید متصل شوید و ارتباط برقرار کنید.